Tipus d’empleats públics

TIPUS D’EMPLEATS PÚBLICS
Dins de l’Administració existeixen diferents tipus d’empleats amb diferents condicions:
– Personal funcionari de carrera: Són funcionaris els que han superat un procés selectiu d’oposició, disposen d’un nomenament en el qual es reconeix aquesta condició i treballen per a l’Administració Pública prestant funcions que impliquen la participació directa o indirecta en l’exercici de les potestats públiques o en la salvaguarda dels interessos generals de l’Estat i de les Administracions Públiques. Mantenen una relació estatutària amb l’Administració i la seua relació es regeix pel dret administratiu.

Els Cossos i Escales de funcionaris s’adscriuen als següents grups d’acord amb la titulació requerida per a l’accés:
Grup A, dividit en dos Subgrups A1 i A2: Per a l’accés als cossos o escales d’aquest Grup s’exigirà estar en possessió del títol universitari de Grau. En aquells supòsits en els quals la Llei exigisca un altre títol universitari serà aquest el que es tinga en compte.
Grup B: Per a l’accés als cossos o escales del Grup B s’exigirà estar en possessió del títol de Tècnic Superior.
Grup C: Dividit en dos Subgrups, C1 i C2, segons la titulació exigida per a l’ingrés, sent C1 per al títol de batxiller o tècnic i C2 per al títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria.

– Personal funcionari interí: Són aquelles persones que presten serveis de caràcter transitori. Es regeixen pel dret administratiu i ocupen places que es troben reservades als funcionaris de carrera.
Els interins ocupen transitòriament places que han de ser ocupades definitivament per funcionaris de carrera o substitueixen a funcionaris que gaudisquen del dret de reserva de plaça i destinació. També poden ser aquells que es dediquen a programes estrictament temporals o per a situacions urgents.

– Personal laboral: És personal laboral el que en virtut d’un contracte de treball, en qualsevol de les modalitats de contractació de personal previstes en la legislació laboral, presta serveis retribuïts per les Administracions Públiques. En funció de la durada del contracte aquest podrà ser fixe, per temps indefinit o temporal.

– Personal eventual: Són aquells empleats públics que es nomenen lliurement en règim no permanent. Ocupen un lloc de treball considerat de confiança o d’assessorament no reservat a funcionaris.

Anuncis