Què és?

QUÈ ÉS UNA OPOSICIÓ?
L´oposició és un exàmen o proves que convoquen les distintes administracions públiques a l’hora de seleccionar el seu personal, denominant-se empleats públics.
Les oposicions han de reunir les següents condicions:
– Estar obertes a qualsevol aspirant que reuneix els requisits de titulació i nacionalitat.
– Publicitar els continguts de la prova amb temps suficient per a la seua preparació (normalment als butlletins oficials).
– Correcció per part d’un tribunal que garanteix la igualtat de tracte a tots els aspirants.
Les oposicions poden incloure proves teòriques sobre el temari donat, proves físiques o pràctiques, tests psicotècnics, defenses orals de casos, entrevistes i la presentació alternativa de mèrits acadèmics o laborals per sumar punts al resultat final.

Anuncis