Procediment general

PROCEDIMENT GENERAL EN LES OPOSICIONS
En la convocatòria d’una oposició podem distingir 3 fases. Si en coneixeu el funcionament podreu presentar-vos en les millors condicions a l’examen.
1_ Les distintes Administracions publiquen anualment l’Oferta d’Ocupació Pública (al BOE, DOGV o BOP), en la que es reflecteixen el nombre de professionals que necessitaran, és a dir, quantes places sortiran cada any dels diversos cossos, tant especials com generals.
2_ L’Organisme Públic responsable de la provisió i selecció d’este personal, publica la Convocatòria Pública corresponent a cada Especialitat. En la convocatòria es publiquen tant les bases generals com les específiques: els requisits que s’exigixen als aspirants, el termini per a la presentació de la instància per a participar, les proves que s´han de superar…
Les convocatòries públiques marquen quin és el sistema de selecció del personal. Hi ha tres tipus: oposició lliure, concurs – oposició i concurs:
Oposició: és la celebració d’una o més proves per a determinar la capacitat i aptitud dels aspirants.
Concurs: és la comprovació i qualificació dels mèrits (Currículum, pràctiques, titulació, cursos de formació,…) dels aspirants.
Concurs-oposició: hi haurà una fase de proves i una fase d’avaluació de mèrits.
3_ El termini de presentació d’instàncies per a participar en unes proves selectives s’inicia amb la publicació de la convocatòria en el BOE. Normalment hi han 20 dies naturals a partir del dia seguent a la publicació de les bases específiques. És en este moment, quan comença la teua incorporació al sistema d’accés a una ocupació pública, per mitjà de la presentació de la teua sol·licitud o instància de participació.
La forma normal de presentar la sol·licitud és davant el registre de entrada de la pròpia Administració. També pots presentar-la en les oficines de correus, on te ficaran un segell amb la data que l´has presentat (encara que arribe a
l´organisme amb data posterior al periode de presentació d´instàncies, serà vàlida la data del registre).

 

Anuncis