Drets d’exàmens

DRETS D´EXÀMEN
Consisteix en una quantitat de diners que hi ha que pagar per poder examinar-te. Aquesta taxa es paga prèviament, del mode que indiquen les bases, i el justificant de pagament sol acompanyar l´instància.
En les bases de la convocatòria sol especificar el procediment de pagament i les persones exemptes de pagarlos (normalment qui tinga determinada discapacitat i/o parats de llarga durada).

Anuncis