Coneixement del valencià

CONEIXEMENT DEL VALENCIÀ
En el cas de presentar-te a oposicions dins de la Comunitat Valenciana, tindràs que acreditar el coneixement del valencià. En alguns casos servirà com a mèrits dins de la fase de concurs, en d´altres, et poden demanar tindre un determinat nivell. Podràs acreditar-ho mitjansant el certificat de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià o el títol de l´Escola Oficial
d´Idiomes.

http://www.cece.gva.es/polin/val/jqcv/

Anuncis