Associacionisme

Què és una associació juvenil

T’has plantejat alguna vegada que voldries fer algun tipus d’acció o activitat, i quan busquem el com, et trobes que no hi ha ningú que et dona una solució? Un consell: perquè no crees tu la solució? I si tu soles no pots, busca a gent que tinga els mateixos interessos i treballa per conseguir-ho… et serà més fàcil amb una Associació Juvenil

Una Associació Juvenil és una organització formada per i per a joves, que es comprometen a participar en activitats conjuntes d’acord amb uns objectius, interessos i gustos comuns. A través d’una associació juvenil podràs:

  • Compartir experiències i opinions amb altres joves

  • Lluitar per objectius comuns amb més força i eficàcia

  • Intercanviar interessos i aficions

  • Organitzar activitats culturals, esportives, lúdiques, socials, etc.

  • Potenciar la vida cultural i la participació dels joves en la societat

L’Associacionisme Juvenil és una forma de participar a les Institucions, ja que pots formar part dels Consells de Joventut locals que són els òrgans amb legitimitat de representació enfront de les administracions. En definitiva, aconseguir complir amb major eficàcia els objectius que desitges assolir, així arribar a una major promoció del jove i la seua total integració a la societat.

CARÀCTER DE LA PARTICIPACIÓ: acció personal duta a terme en llibertat, que desenvolupa l’índex de maduresa de les persones i va unida a l’esperit crític

Com Crear una Associació Juvenil

1. Un grup de joves majors de 14 anys i menors de 30, que voluntàriament desitgen ajuntar-se amb finalitats de promoció, formació, integració social o utilització del temps lliure sense ànim de lucre. Els menors de 14 anys i els majors de 30 poden pertànyer a una associació juvenil, però no amb tot el dret; podran participar en les reunions amb veu però sense vot i no podran pertànyer als òrgans directius.

2. Redactant un acta de constitució o acta fundacional en la qual s’especificaran les finalitats de l’associació (que després es reflectiran més àmpliament en els estatuts), així com el llistat de membres fundadors (almenys tres).

3. Redactant unes normes i estatuts de l’associació en els quals hauran de reflectir-se, com a mínim, les següents dades:

1. Denominació

2. Àmbit geogràfic

3. Domicili social

4. Objectius de l’associació

5. Òrgans directius

6. Límit del pressupost anual (quantitat màxima que podrà moure l’associació).

4. Registrant l’Associació en els Registres d’Associacions de les Delegacions de Presidència de la Comunitat Valenciana, durant els 5 dies hàbils a partir de la data de constitució de l’associació. Caldrà remetre la següent documentació:

1. Còpia per triplicat de l’Acta i dels Estatuts, signats pels fundadors en totes les seues fulles.

2. Instància per triplicat en la qual se sol·licitarà al Director General d’Interior la inscripció de l’associació juvenil en el registre corresponent. Model d’instància

5. Sol·licitar el Codi d’Identificació Fiscal (C.I.F.). Cal presentar l’imprès corresponent en Hisenda, acompanyat de la següent documentació:

1. Còpia dels Estatuts segellats en el Registre d’Associacions.

2. Certificació del Registre d’Associacions on apareguen les dades relatives al registre.

6. Una vegada registrada l’associació es pot sol·licitar l’ingrés al Cens d’Associacions Juvenils i Entitats Prestadores de Serveis a la Joventut, a l’IVAJ GVA.JOVE. Cal presentar en qualsevol oficina del Prop el Model d’instància i els següents documents ha adjuntar.

1. Instància sol·licitant la inscripció en el Cens: (per duplicat)

2. Fotocòpia de la Resolució d’inscripció en el Registre Autonòmic d’Associacions

3. Fotocòpia del CIF

4. Fotocòpia del document nacional d’identitat (DNI), del/la president/responsable de l’associació

5. Fotocòpia dels Estatuts visats pel Registre Autonòmic d’Associacions

6. Còpia de l’Acta de Constitució.

Model d’Acta fundacional, Relació de components i Estatuts

Model d’Instància per a registrar l’Associació a l’IVAJ

Si falten algunes dades o hem comès qualsevol  error se’ns permetrà la reparació i la posterior inscripció.
Després de la inscripció s’han de comprar 3 llibres obligatoris (els trobarem a qualsevol papereria) que han de recollir el funcionament diari de l’associació (llibre d’actes, llibre de comptes i llibre registre de socis) i s’han de segellar al Registre abans de començar a utilitzar-los.

El CIF

És el número d’identificació fiscal i totes les associacions l’han de sol-licitar (a l’Agència Tributària). Identifica fiscalment l’entitat, permet realitzar operacions econòmiques i tràmits administratius i ha d’aparèixer a les nostres factures i als rebuts.

Encara que una de les característiques de les associacions és no tenir ànim de lucre, això no els impedeix dur a terme actuacions econòmiques i tenir ingressos, però s’han de destinar a finançar els seus fins socials (no podran repartir beneficis entre els seus membres).

Finançament

Per al finançament econòmic de les seues activitats les associacions poden acudir tant a fonts pròpies com alienes. Enumerarem les més importants:

  • Fonts pròpies: quotes dels socis, recaptacions econòmiques a petita escala, activitats econòmiques.
  • Fonts alienes: subvencions públiques, convenis amb l’Administració, contractacions per gestionar serveis de l’Administració, donacions privades i patrocinis.

Subvencions per a associacions

Les associacions sense ànim de lucre ocupen un lloc prioritari entre l’activitat subvencionadora de l’Administració. Avui en dia la tipologia d’actuacions que recullen les subvencions que ofereixen les administracions del nostre entorn és molt variada.

Entre d’altres, podem citar les referides a activitats culturals (musicals, teatrals, fonogràfiques…), normalització lingüística del català, acció social (menors, dones, marginació social, cooperació internacional, immigració, discapacitats, sensibilització…), activitats esportives, salut, associacions d’estudiants, etc.

Dins el moment actual de crisis hem de destacar que la possibilitat de demanar una subvenció cada vegada és més complicada, ja que la majoria de convocatòries públiques estan desapareixent.

Convocatòries de subvencions públiques

Probablement, el principal recurs al qual acudeixen les associacions per finançar les seues actuacions són les subvencions que ofereixen regularment les administracions públiques.

Aquest sistema públic d’ajudes ve definit per una convocatòria realitzada per l’Administració a la qual s’indica quin tipus d’activitats o necessitats es subvencionaran i si s’ofereix el total del pressupost demanat o només un determinat percentatge, quina documentació (relativa a la mateixa associació i a la sol·licitud de la subvenció) s’ha de presentar, com es justificarà l’ajuda rebuda, etc.

La mateixa convocatòria, que se sol publicar al butlletí oficial corresponent , fixa un termini de presentació de projectes i documentació i un altre d’execució d’aquests projectes. Un cop superat el termini de presentació els responsables de l’Administració decideixen quines sol·licituds s’accepten i si es concedeix el total de l’import demanat o només una part.

Més informació

Per a obtenir més sobre el món de l’Associacionisme podeu consultar-nos directament al CIAJ i visitar les següents web’s:

– Ministeri de l’Interior: http://www.mir.es/asociaciones-24

– Asociaciones.org: http://www.asociaciones.org

– Institut Nacional de la Joventut: http://www.injuve.es

– Institut València de la Joventut: http://www.gvajove.es

– Recursos per a l’associacionisme: www.suport.org

– Per a l’associacionisme de discapacitats:www.cominet.org

– Legislació per a associacions: http://www.observatorioeconomiasocial.es/area-juridica-asociaciones-fundaciones.php

– Buscador de subvencions: www.solucionesong/subvenciones

– Oportunitats per a voluntariat: www.hacesfalta.org

– Empreses socialment responsables: http://hazloposible.org/wp/empresas/

– Obra social de La Caixa: http://obrasocial.lacaixa.es:

Anuncis